Statut Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Okuszu

Historia LZS Olkusz

Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Okuszu

Rozdział I.

Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny.

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: „Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe” zwane dalej „Powiatowe Zrzeszenie LZS”.

§ 2

1. Terenem działania „Powiatowego Zrzeszenia LZS” jest obszar powiatu olkuskiego określony Ustawą z dnia 24 lipca 1988r. „O wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa”(Dz. U .nr 96 z 1998r. poz.603)

2. Siedzibą władz jest miasto Olkusz.

§ 3

„Powiatowe Zrzeszenie LZS” działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz. U. Nr 20 z 1989r. poz.104 z późniejszymi zmianami), Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010r.. (Dz. U. Nr 127 z 2010r. poz. 857 z późniejszymi zmianami), Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz. U. Nr 96 z 2003r. poz. 873 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszym Statutem.

§ 4

„Powiatowe Zrzeszenie LZS” jest powszechną organizacją w zakresie kultury fizycznej i turystyki na rzecz mieszkańców wsi i miast oraz ich rodzin, dzieci i młodzieży.

§ 5

„Powiatowe Zrzeszenie LZS” jest związkiem stowarzyszeń i posiada osobowość prawną.

§ 6

„Powiatowe Zrzeszenie LZS” może być członkiem krajowych, wojewódzkich, powiatowych i innych organizacji zainteresowanych rozwojem kultury fizycznej i turystyki, korzystając z uprawnień wynikających ze statutów tych organizacji oraz obowiązujących przepisów prawnych.

§ 7

„Powiatowe Zrzeszenie LZS” może także współpracować z organizacjami z zagranicy w zakresie wymiany organizacyjnej, sportowej, turystycznej i szkoleniowej.

§ 8

„Powiatowe Zrzeszenie LZS” może tworzyć na terenie swojego działania oddziały, ustalając ich organizację i zakres działania.

§ 9

„Powiatowe Zrzeszenie LZS” używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 10

„Powiatowe Zrzeszenie LZS” może posiadać i używać sztandaru, koloru zielono-czerwonego. Na jednej stronie sztandaru znajduje się godło Zrzeszenia LZS, a na drugiej stronie – herb miasta Olkusza.

Rozdział II.

Cele statutowe i środki działania.

§ 11

Celem „Powiatowego Zrzeszenia LZS” jest wszechstronne krzewienie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki środowiska wiejskiego poprzez:

1. Upowszechnianie i rozwijanie rekreacji ruchowej, sportu i turystyki oraz innych form aktywnego wypoczynku ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży i osób niepełnosprawnych.

2. Współdziałanie w dbałości o zdrowie, rozwój fizyczny i duchowy członków klubów sportowych Zrzeszenia LZS, ich rodzin oraz mieszkańców wsi i miast.

3. Czynny udział w kulturalnym, gospodarczym i społecznym rozwoju życia regionu i kraju.

4. Uczestniczenie w ochronie przyrody i środowiska, krajobrazu i zabytków kultury.

5. Prowadzenie działalności w zakresie sportu , rekreacji i turystyki.

6. Organizowanie zawodów, imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych.

7. Wspieranie Uczniowskich Klubów Sportowych działających w środowisku wiejskim.

8. Szkolenie oraz doszkalanie kadr trenersko-instruktorskich i sędziów sportowych.

9. Prowadzenie działalności wychowawczej wśród dzieci i młodzieży oraz członków Zrzeszenia LZS.

10. Prowadzi działalność pożytku publicznegona na rzecz ogółu społeczności, lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem, że grupa ta jest wyodrebnionna ze względu na szczgólnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa.

§ 12

Dla osiągnięcia swojego celu „Powiatowe Zrzeszenie LZS” podejmuje następujące działania:

1. Programuje rozwój kultury fizycznej i turystyki, zapewnia jego realizację w oparciu o pomoc organów samorządowych i państwowych oraz współdziała w tym celu ze wszystkimi zainteresowanymi organizacjami i stowarzyszeniami.

2. Organizuje masowe zawody oraz imprezy sportowe, rekreacyjne i turystyczne dla swoich członków jak również bierze udział w imprezach organizowanych przez inne organizacje, instytucje i stowarzyszenia.

3. Propaguje piękno regionu oraz zapoznaje z jego dorobkiem i najwartościowszymi osiągnięciami.

4. Rozwija w różnych formach propagandę kultury fizycznej.

5. Stwarza możliwości dzieciom i młodzieży uzdolnionej, podnoszenie ich poziomu sportowego.

6. Organizuje kursy, konferencje, seminaria i zgrupowania sportowe na których szkoli działaczy, organizatorów, zawodników dla potrzeb kultury fizycznej i turystyki.

7. Zarządza posiadanymi urządzeniami sportowymi i turystycznymi, rozwija działalność w zakresie budownictwa, remontów i konserwacji obiektów i urządzeń sportowych i turystycznych.

8. Podejmuje inne przedsięwzięcia w tym współpracę międzynarodową zgodnie z prawem i w ramach statutowej działalności jakie okażą się celowe dla rozwoju kultury fizycznej i turystyki. Działalność o której mowa w punktach 1-8 niniejszego paragrafu jest nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o pożytku publicznym i o wolontariacie.

§ 13

„Powiatowe Zrzeszenie LZS” opiera swoją działalność o pracę społeczną i wolontariat, a dla należytej i pełnej realizacji celów statutowych może zatrudniać pracowników.

Rozdział III.

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 14

Członkowie „Powiatowego Zrzeszenia LZS” dzielą się na:

1. Zwyczajnych.

2. Nadzwyczajnych.

3. Honorowych.

§ 15

Członkami zwyczajnymi „Powiatowego Zrzeszenia LZS” mogą być:

1. Terenowe organizacje Zrzeszenia LZS posiadające osobowość prawną (LKS, UKS, ULKS, Gminne, Miejskie Zrzeszenia LZS, itp.)

2. Inne stowarzyszenia kultury fizycznej posiadające osobowość prawną. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia zainteresowanej jednostki, zaakceptowanego pozytywnie przez Prezydium Rady, Radą lub Zjazd Delegatów „Powiatowego Zrzeszenia LZS”.

§ 16

Członkowie zwyczajni „Powiatowego Zrzeszenia LZS” maja prawo:

1. Uczestniczenia poprzez swoich delegatów wybranych zgodnie z ordynacja wyborczą w Zjazdach Delegatów „Powiatowego Zrzeszenia LZS z głosem stanowiącym oraz czynnym lub biernym prawem wyborczym.

a) Małoletni w wieku od 16 do 18 lat w organach „Powiatowego Zrzeszenia LZS” nie mogą stanowić większości osób wchodzących w ich skład.

b) Małoletni w wieku poniżej 16 lat nie posiadają prawa głosowania na Zjeździe „Powiatowego Zrzeszenia LZS” oraz czynnego i biernego prawa wyborczego.

2. Brania udziału w zawodach i imprezach rekreacyjnych, sportowych i turystycznych.

3. Wysuwania postulatów i wniosków wobec władz ”Powiatowego Zrzeszenia LZS” oraz oceniania ich działalności.

4. Otrzymywania od władz „Powiatowego Zrzeszenia LZS” pomocy w zakresie realizowania ich statutowych zadań.

5. Używania barw i godła „Powiatowego Zrzeszenia LZS”.

6. Korzystania z innych uprawnień wynikających ze statutu „Powiatowego Zrzeszenia LZS”.

§ 17

Do obowiązków członków zwyczajnych „Powiatowego Zrzeszenia LZS” należy:

1. Przestrzeganie Statutu oraz Uchwał i postanowień władz „Powiatowego Zrzeszenia LZS”.

2. Regularne opłacanie rocznych składek członkowskich na rzecz „Powiatowego Zrzeszenia LZS”.

3. Branie czynnego udziału w działalności „Powiatowego Zrzeszenia LZS”.

4. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego oraz sportowej rywalizacji.

5. Podnoszenie poziomu sportowego zawodników i zawodniczek oraz sekcji sportowych.

§ 18

Członkami nadzwyczajnymi „Powiatowego Zrzeszenia LZS” mogą być kluby i organizacje sportowe nie posiadające osobowości prawnej, zainteresowane współdziałaniem na rzecz rozwoju kultury fizycznej i turystyki. Przyjęcie na członka nadzwyczajnego „Powiatowego Zrzeszenia LZS” odbywa się według zasad dot. członków zwyczajnych, określonych w & 15 niniejszego Statutu.

§ 19

Członkowie nadzwyczajni „Powiatowego Zrzeszenia LZS” mają prawo:

1. Uczestniczenia poprzez swoich delegatów wybranych zgodnie z ordynacją wyborczą w Zjazdach Delegatów „Powiatowego Zrzeszenia LZS” z głosem doradczym.

2. Brania udziału w zawodach i imprezach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych.

3. Wysuwania postulatów i wniosków wobec władz „Powiatowego Zrzeszenia LZS”.

4. Otrzymywania od władz „Powiatowego Zrzeszenia LZS” pomocy w zakresie realizowania ich statutowych zadań.

5. Używania godła i barw „Powiatowego Zrzeszenia LZS”.

6. Korzystanie z innych uprawnień wynikających ze Statutu „Powiatowego Zrzeszenia LZS”.

§ 20

Do obowiązków członków nadzwyczajnych należy:

1. Regularne opłacanie rocznych składek członkowskich.

2. Pomoc „Powiatowemu Zrzeszeniu LZS” w realizacji jego statutowych celów.

3. Przestrzeganie Statutu „Powiatowego Zrzeszenia LZS”.

§ 21

Członkami honorowymi „Powiatowego Zrzeszenia LZS” mogą być osoby fizyczne, szczególnie zasłużone dla kultury fizycznej i turystyki. Godność członka honorowego nadaje Zjazd Delegatów „Powiatowego Zrzeszenia LZS”, Rada lub Prezydium Rady „Powiatowego Zrzeszenia LZS”.

§ 22

Członkowie honorowi „Powiatowego Zrzeszenia LZS” mają prawo do:

1. Udziału z głosem doradczym w Zjazdach Delegatów „Powiatowego Zrzeszenia LZS”.

2. Udziału w imprezach organizowanych przez „Powiatowe Zrzeszenie LZS”.

§ 23

Do obowiązków członków honorowych należy przestrzeganie Statutu i postanowień władz „Powiatowego Zrzeszenia LZS”.

§ 24

Członkostwo w „Powiatowym Zrzeszeniu LZS” ustaje w przypadku:

1. Wystąpienia z członkostwa zgłoszone na piśmie.

2. Wykluczenie z członkostwa w razie istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu, zadecydowane przez Zjazd Delegatów „Powiatowego Zrzeszenia LZS”, Radę lub Prezydium Rady „Powiatowego Zrzeszenia LZS”.

3. Rozwiązanie lub likwidacji „Powiatowego Zrzeszenia LZS”.

Rozdział IV.

Władze „Powiatowego Zrzeszenia LZS”.

§ 25

1. Władzami „Powiatowego Zrzeszenia LZS ”są:

a) Zjazd Delegatów „Powiatowego Zrzeszenia LZS”.

b). Rada „Powiatowego Zrzeszenia LZS”.

c). Prezydium Rady „Powiatowego Zrzeszenia LZS”.

d). Powiatowa Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja władz trwa 4 lata.

3. Członkowie władz „Powiatowego Zrzeszenia LZS” pełnią swoje funkcje społecznie z wyjątkiem członków Rady z którymi nawiązano stosunek pracy.

4. Jeżeli szczegółowe przepisy Statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego. Głosowania odbywają się w sposób tajny lub jawny. O sposobie głosowania decyduje każdorazowo oddzielna uchwała w tej sprawie.

§ 26

Władze „Powiatowego Zrzeszenia LZS” pochodzą z wyboru. Wybory odbywają się zgodnie z regulaminem uchwalonym każdorazowo przez Zjazd Delegatów „Powiatowego Zrzeszenia LZS”, który musi być zgodny z niniejszym Statutem.

§ 27

Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą „Powiatowego Zrzeszenia LZS”.

1. Zjazdy Delegatów mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Zjazdy Delegatów zwoływane są co cztery lata przez Radę „Powiatowego Zrzeszenia LZS”.

3. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów zwoływany jest na skutek:

a) Uchwały poprzedniego Zjazdu,

b) Uchwały Rady „Powiatowego Zrzeszenia LZS”.

c) Wniosku Powiatowej Komisji Rewizyjnej.

d) Wniosku złożonego na piśmie przez co najmniej 50% członków zwyczajnych „Powiatowego Zrzeszenia LZS”.

4. Termin i miejsce oraz projekt porządku obrad powinien być podany do wiadomości Delegatów nie później niż 14 dni przed datą Zjazdu.

5. Dla ważności Zjazdu wymagana jest obecność co najmniej polowy Delegatów.W razie mniejszej ilości Delegatów, Zjazd odbywa się w drugim terminie, 30 minut po wyznaczonym pierwszym terminie, bez względu na na ilość Delegatów.

§ 28

W Zjeździe Delegatów „Powiatowego Zrzeszenia LZS” biorą udział z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym, delegaci członków zwyczajnych i głosem doradczym delegaci członków nadzwyczajnych oraz członkowie honorowi i zaproszeni goście. Delegaci członków zwyczajnych i nadzwyczajnych muszą być wybrani podczas Walnych Zebrań tych jednostek. Delegaci zachowują ważność mandatów na okres trwania kadencji w oparciu o Statut lub Regulamin reprezentowanej jednostki. Ostateczną ilość Delegatów członków zwyczajnych i nadzwyczajnych na Zjazd „Powiatowego Zrzeszenia LZS” ustala każdorazowo Rada „Powiatowego Zrzeszenia LZS” , biorąc pod uwagę możliwości lokalowe i organizacyjne do przeprowadzenia Zjazdu. Wszyscy członkowie zwyczajni i nadzwyczajni otrzymują decyzją Rady „Powiatowego Zrzeszenia LZS”, po jednakowej ilości mandatów na Zjazd.

§ 29

Do kompetencji Zjazdu Delegatów „Powiatowego Zrzeszenia LZS” należy w szczególności:

1. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Rady, Komisji Rewizyjnej oraz dokonywanie oceny działalności za okres kadencji.

2. Udzielanie absolutorium ustępującej Radzie.

3. Wybór przewodniczącego, członków Rady, Powiatowej Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Zjazd Małopolskiego Zrzeszenia LZS.

4. Uchwalanie Statutu „Powiatowego Zrzeszenia LZS” oraz dokonywanie jego zmian.

5. Uchwalanie kierunków i programów działania.

6. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez Radę, Powiatową Komisję Rewizyjną lub Delegatów.

§ 30

Zjazd Delegatów „Powiatowego Zrzeszenia LZS” wybiera każdorazowo 5-osobowe Prezydium Zjazdu w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz, dwóch członków Prezydium, Zjazd uchwala porządek i regulamin obrad.

§ 31

Rada „Powiatowego Zrzeszenia LZS” składa się z 9-15 osób. Liczbę członków Rady ustala każdorazowo Zjazd „Powiatowego Zrzeszenia LZS”.

1. Członkami Rady nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwa skarbowe.

2. Członkowie Rady składają oświadczenia o niekaralności za przestępstwa wymienione w pkt. a), w formie pisemnej w ciągu 30 dni od dnia wyboru.

3. W razie niezłożenia oświadczenia zgodnie z pkt. 1, lub niespełnienia warunków pkt. 1, w traktcie trwania kadencji, mandat członka Rady wygasa. W celu uzupełnienia składu Rady stosuje się & 46 niniejszego Statutu.

§ 32

Między Zjazdami Rada jest najwyższą władzą „Powiatowego Zrzeszenia LZS ”i kieruje jego bieżącą działalnością.

Do kompetencji Rady należy:

1. Wykonywanie uchwał Zjazdu Delegatów.

2. Reprezentowanie „Powiatowego Zrzeszenia LZS” na zewnątrz.

3. Planowanie i kierowanie całokształtem działalności „Powiatowego Zrzeszenia LZS”.

4. Uchwalanie budżetu „Powiatowego Zrzeszenia LZS” oraz jego realizowanie.

5. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych.

6. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu „Powiatowego Zrzeszenia LZS” do innych organizacji.

7. Uchwalanie wysokości rocznych składek od członków zwyczajnych o nadzwyczajnych.

8. Przyjmowanie i usuwanie członków „Powiatowego Zrzeszenia LZS”.

9. Zarządzanie majątkiem i funduszami „Powiatowego Zrzeszenia LZS”.

10. Wykonywanie innych czynności nie zastrzeżonych do kompetencji Zjazdu i Powiatowej Komisji Rewizyjnej.

§ 33

Rada zbiera się co najmniej dwa razy w roku.

§ 34

W razie naruszenia przez członka zwyczajnego, nadzwyczajnego lub honorowego postanowień niniejszego Statutu lub uchwał władz, Radzie przysługuje prawo:

1. Zwracania uwagi na stwierdzone uchybienia i żądanie usunięcia w określonym terminie.

2. Odmowy pomocy organizacyjnej lub innego poparcia.

3. Zawieszenia lub wykreślenia z członka „Powiatowego Zrzeszenia LZS.”

4. Zgłoszenie zaistniałej sytuacji do organu rejestrowego członka zwyczajnego.

§ 35

Rada „Powiatowego Zrzeszenia LZS” działa kolegialnie, a jej organem wykonawczym jest Prezydium.

§ 36

Rada wybiera Prezydium w składzie 5 osób:

- przewodniczący Rady (wybierany bezpośrednio przez Zjazd)

- zastępca przewodniczącego d)s organizacyjnych,

- zastępca przewodniczącego d)s sportu, turystyki i rekreacji,

- sekretarz,

- skarbnik.

§ 37

W okresie między zebraniami Rady jej uprawnienia przysługują Prezydium Rady.

§ 38

Prezydium odbywa posiedzenia co najmniej raz w ciągu 3-ech miesięcy.

§ 39

Rada może powoływać Komisje problemowe lub doraźne. Komisje realizują zadania powierzone przez Radę. Skład Komisji ustala Rada. Komisje wybierają spośród siebie; przewodniczącego, zastępcę przewo- dniczącego oraz sekretarza.

§ 40

Szczegółowe zakresy działania, organizację oraz tryb pracy Rady, jej Prezydium oraz Komisji określają regulaminy uchwalone przez Radę.

§ 41

Całokształt działalności „Powiatowego Zrzeszenia LZS” jest kontrolowany przez Powiatową Komisję Rewizyjna. Komisja składa się z 3-5 osób i wybierana jest przez Zjazd „Powiatowego Zrzeszenia LZS”. Dokładną ilość osób wybieranych do Powiatowej Komisji Rewizyjnej ustala każdorazowo Zjazd. Członkowie Powiatowej Komisji Rewizyjnej:

1. nie mogą być członkami Rady „PZ LZS” ani pozostawać z członkami Rady w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości słuzbowej, 2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestepstwo umyslne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Powiatowej Komisji Rewizyjnej , zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przecietne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

4. składają oświadczenia o niekaralności za przestępstwa wymienione w pkt. 2. oraz oświadczenia o niepozostawaniu z członkami Rady w stosunkach wymienionych w pkt. 1. w formie pisemnej w ciagu 30 dni od dnia wyboru.

5. w razie niezłożenia oświadczenia zgodnie z pkt. 4., lub niespełnienia warunków wymienionych w pkt. 2. w traktcie trwania kadencji, manadat Czlonka Komisji Rewizyjnej wygasa. W celu uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej stosuje się przepis & 46 niniejszego Statutu.

§ 42

Komisja wybiera spośród siebie: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

§ 43

Członkowie Powiatowej Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach pozostałych władz „Powiatowego Zrzeszenia LZS” oraz jednostek będących członkami zwyczajnymi i nadzwyczajnymi.

§ 44

Powiatowa Komisja Rewizyjna:

1. Przeprowadza okresowe kontrole działalności statutowej i finansowo-gospodarczej „Powiatowego Zrzeszenia LZS”.

2. Określa terminy i sposoby usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

3. Dokonuje kontroli rocznego sprawozdania finansowego „Powiatowego Zrzeszenia LZS”.

4. Składa Zjazdowi Delegatów „Powiatowego Zrzeszenia LZS” sprawozdanie ze swojej działalności.

5. Posiada wyłączne prawo do zgłaszania wniosku o udzielenie absolutorium ustępującej Radzie „Powiatowego Zrzeszenia LZS”.

6. Może kontrolować działalność członków zwyczajnych i nadzwyczajnych „Powiatowego Zrzeszenia LZS”, ale tylko wspólnie z członkami Komisji Rewizyjnych tych jednostek.

§ 45

Szczegółowy zakres działania, organizację oraz tryb pracy Powiatowej Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Komisję, który nie może być sprzeczny z niniejszym Statutem.

§ 46

Władzom „Powiatowego Zrzeszenia LZS przysługuje prawo kooptacji w przypadku zmniejszenia stanu liczbowego ich składu. Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1)3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.

Rozdział V.

Organizacja i terenowe organy Zrzeszenia LZS

§ 47

Terenowymi organizacjami „Powiatowego Zrzeszenia LZS”, realizującymi jego statutowe zadania są:

a) Gminne lub Miejsko-Gminne Zrzeszenia LZS z osobowością prawną lub jednostki regulaminowe.

b) Kluby Sportowe z osobowością prawną.

c) Ludowe Zespoły Sportowe (jednostki regulaminowe)

§ 48

Zakres działania terenowych organizacji określają ich statuty i regulaminy, które nie mogą być sprzeczne z niniejszym Statutem.

Rozdział VI.

Nagrody, kary i rozstrzyganie sporów.

§ 49

Za aktywny udział w realizacji zadań „Powiatowego Zrzeszenia LZS” przyznawane są wyróżnienia i nagrody.

Zasady i tryb przyznawania nagród i wyróżnień określa w regulaminie Rada „Powiatowego Zrzeszenia LZS”.

§ 50

W razie naruszenia postanowień Statutu oraz uchwał władz „Powiatowego Zrzeszenia LZS”, Radzie przysługuje prawo wymierzania kar. Rodzaje kar oraz tryb postępowania dyscyplinarnego określa regulamin uchwalony przez Radę „Powiatowego Zrzeszenia LZS”.

§ 51

Rozstrzygnięcia sporów w obrębie działania „Powiatowego Zrzeszenia LZS” należy do Rady. Szczegółowe zasady oraz tryb rozstrzygania sporów określa regulamin uchwalony przez Radę „Powiatowego Zrzeszenia LZS”.

Rozdział VII.

Majątek i fundusze „Powiatowego Zrzeszenia LZS”.

§ 52

Majątek „Powiatowego Zrzeszenia LZS” stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze. Na fundusze składają się: wpływy ze składek członkowskich, dotacje organów administracji samorządowych i rządowych, darowizny, inne wpływy z działalności statutowej. Nadwyżka przychodów nad kosztami przeznaczona zostanie na działalność, o której mowa w & 11 niniejsze- go Statutu.

§ 53

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch osób spośród następujących: przewodniczącego, zastępców przewodniczącego, sekretarza i skarbnika Rady „Powiatowego Zrzeszenia LZS”.

§ 54

Do nabywania, zbywania i obciążania majątku nieruchomego oraz zaciągania innych zobowiązań uprawniona jest wyłącznie Rada „Powiatowego zrzeszenia LZS”. Decyzje w tych sprawach zapadają większością 2)3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady „Powiatowego Zrzeszenia LZS”.

1. Zabrania się władzom „Powiatowego Zrzeszenia LZS” w Olkuszu:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, czlonkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich bliskich,na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika z celu statutowgo,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, czlonkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 55

Zmiana Statutu może być uchwalona przez Zjazd Delegatów „Powiatowego Zrzeszenia LZS” większością 2)3 głosów i wymaga zatwierdzenia przez organ rejestrowy.

§ 56

Rozwiązanie „Powiatowego Zrzeszenia LZS” jako związku stowarzyszeń może nastąpić:

1. Na mocy uchwały podjętej kwalifikowaną większością co najmniej 2)3 głosów Delegatów Zjazdu „Powiatowego Zrzeszenia LZS”. Uchwała określa sposób likwidacji, rozdysponowanie majątku oraz ustala likwidatora.

2. Decyzji Sądu Rejestrowego na wniosek organu nadzorującego.

§ 57

Likwidatorem „Powiatowego Zrzeszenia LZS” są członkowie Rady wybrani przez Zjazd Delegatów. Likwidator wstępuje w prawa i obowiązki „Powiatowego Zrzeszenia LZS”. Likwidator nie może zawierać nowych umów, chyba, że jest to konieczne do likwidacji. Likwidację „Powiatowego zrzeszenia LZS” prowadzi się zgodnie z przepisami „Prawo o stowarzyszeniach” oraz postanowieniami Zjazdu Delegatów, Delegatów tym postanowieniami uchwały o przekazaniu majątku.

§ 58

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy „Prawa o stowarzyszeniach”. „Ustawy o sporcie” oraz „Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie”, o których mowa w paragrafie 3 niniejszego Statutu.

§ 59

Statut niniejszy uchwalony został przez Nadzwyczajny Zjazd Delegatów „Powiatowego Zrzeszenia LZS” w Olkuszu dnia 12.10..2011r.

§ 60

Statut niniejszy ma moc obowiązującą wszystkich członków „Powiatowego Zrzeszenia LZS” w Olkuszu, po uprzednim zarejestrowaniu przez właściwy Sąd Rejestrowy.-